Privacy verklaring

Privacyverklaring mr Soer-Vooijs Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist
(versie februari 2020)

In het kader van het voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr 2016/679 (AVG) heeft Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist een privacyverklaring opgesteld.

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist zijn verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2020. Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist behouden zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist inzake privacy zal hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.

1.    Persoonsgegevens verwerkt door Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist verwerken persoonsgegevens die door u aan Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist gebruiken de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening;
 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder persoons- en contactgegevens worden verstaan:

 • Uw voornamen, roepnaam en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer(-s);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw burgerlijke staat en het eventueel van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime;
 • Uw nationaliteit.

Uw identificatiegegevens:

 • Identificatienummer uitgegeven door overheidsinstanties (burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, kopie van uw identiteitsbewijs en uw geboortedatum en plaats).
 • Identificatiegegevens van gevolmachtigden en erfgenamen:
 • Contactinformatie, ID-kopieën en andere identificatie-informatie.

Telefoongesprekken en e-mailverkeer

Financiële gegevens:

 • Bank- en spaarrekeningnummers en saldi, gegevens onroerend goed, effecten, hypotheken en leningen verstrekt zowel als opgenomen en overige activa en passiva die van belang zijn voor bijvoorbeeld het opstellen van de Aangifte Erfbelasting.

2.    Grondslag verwerking

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist verwerken alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a)    De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b)    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c)    De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d)    De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e)    De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f)    De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

3.    Doel van de verwerking

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze praktische, administratieve, juridische en fiscale diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen ter uitvoering van uw opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, offertes uit te brengen, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist uw persoonsgegevens met derden delen, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw zaak (bijvoorbeeld in het kader van een aanvraagprocedure bewind of instelling mentorschap bij de rechtbank of de aangifte Inkomstenbelasting, aangifte F na een overlijden of aangifte Erfbelasting bij de Belastingdienst). Er worden beslist geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4.    Geautomatiseerde besluitvorming

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5.    Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo dienen de gegevens in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar te worden bewaard. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

6.    Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere, door u gewenste organisatie, te sturen. Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist zullen zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen door gebruik te maken van het contact formulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u vindt dat Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.    Delen van persoonsgegevens met derden

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.    Gegevens naar buitenland

Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

9.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10.    Beveiliging van persoonsgegevens

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

11.    Verwerkers

Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist hebben met bestaande dienstverleners, bijvoorbeeld van haar factureringssysteem, verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

12.    Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is mr Soer-Vooijs Nalatenschapsjurist en Bewindvoeringsjurist, gevestigd aan de Bernadettelaan 10, 2212 AC Noordwijk. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 06- 52 54 41 42 of via het contact formulier op deze website. Contactpersoon is mevrouw mr Helene Vooys MMO.